Dernek Tüzüğü

Yerel Yönetimlere Hizmet Etmek Amacıyla Kurulmuştur.

 

 

 

 

MADDE 1- "Mahalli İdareler Derneği" adıyla, merkezi Ankara'da olmak üzere bilimsel bir  dernek kurulmuştur. Dernek politikayla uğraşmaz.
MADDE 2- Derneğin Çalışma Konusu;
a) Türkiye belediyeciliği ve şehirciliğinin ilerlemesine yardım edecek bilimsel incelemeler yapmak ve yaptırmak,
b) Türkiye ve Dünya belediyeciliğinin ilerlemesini izlemek ve Türk belediyecilik ve şehirciliğinin olgunluk yollarını ve Türk köylerinin şehircilik bakımından gelişmesi imkanlarını araştırmak ve dernek araştırmalarını dergi, kitap ve benzeri yayınlarla üyelerine ve ilgililere duyurmak,
c) Yurdumuzda belediyecilik ve şehircilik bilimini, öğrenimini teşvik etmek, kitaplıklar kurulmasını sağlamak, belediye çalışanların yetişmesi için kurslar açmak veya açılmasına çalışmak, belediyecilik ve şehircilik konularında genel konferanslar düzenlemek, dernek gayesine uygun geziler hazırlamak,
d) Dernek üyelerine hükümet ve belediyelere, hukuki mali ve teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek,
e) Belediyecilik ve şehircilik kanunlarına ilişkin hükümet veya belediyeler tarafından istenilen danışma niteliğinde görüşleri vermek, kongrelerde belirtilecek ihtiyaçlarla ilgili dilekleri ilgili yerlerde takip etmek,
f) Ucuz mesken yapımını, otelciliği, yurtiçi ve yurtdışı turizmi ve fuarcılığıözendirecek çalışmaları yapmak,
g) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim çalışmaları, araştırmalar yapmak, 
2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
4- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
5- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
6- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
10- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
a) (İŞKUR) Türkiye İş Kurumunun açacağı tüm meslek edindirme kurslarının ihalelerine katılabilir. Meslek edindirme Kursları açar, bu konuda Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel sektörlerle her türlü işbirliği yapabilir, ortak projeler yürütebilir.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak yabancı dil, Bilgi beceri, hizmet ve kalite  bilincinin geliştirilmesiyle ilgili kurslar ve programlar uygular, bu konuda Üniversiteler ve kumu kurum ve kuruşları özel sektörler ve ihtiyaç duyulması halinde yabancı sivil toplum kuruşlarıyla işbirliği yapar ve yürütür.
c) Başta Mahalli İdareler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik toplam kalite yönetimiyle ilgili çalışmalar yapar, kalite belgeleri vermek ve belgelendirmek için akredite çalışmaları yapar ve bu buna benzer projeler yürütür.
d) Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Müşavirlik, Bilgisayar, Bilgi, Bilişim, Yazılım, Teknoloji, Eğitim ve diğer kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak  ve bu konuyla ilgili iş ve işlemleri yürütür, gerekli idari ve teknolojik desteği sağlar, bunlarla ilgili ihalelere katılabilir. Ortak projeler uygular.
16- Mahalli İdareler Derneğinin Kamu Yararına Dernek sayılmasıyla ilgili ileriye dönük yapacağı faaliyetler kapsamında taahhüt etmiş olduğumuz, Mahalli İdareler Derneği bünyesinde Mahalli İdareler Enstitüsü kurmak ve amaçları doğrultusunda çalışmak
a)   Enstitü bünyesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki mahalli idareler alanındaki gelişmeleri takip etmek, önemli projeleri ülkemizde hayata geçirilmesiyle ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek,
b)   Mahalli idarelere kalifiye elemanlar yetiştirmek, mahalli idarelerdeki iş verimliliğinin arttırılması için teknik ve idari personelin düzenli yapılacak teknik ve idare eğitimleriyle, personelin yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak,
c)    Mahalli İdareler alanında görev yapan seçilmiş veya atanmış personelinin, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin, sözleşmeli, geçici personelin meslek öncesi veya meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programının yanında hukuk, mevzuat, kişisel gelişim, motivasyon ve daha iyi nitelikli personeller yetiştirmek amacına uygun programlar düzenlemek, bu alanla ilgili projeler yapılmasına ve yürütülmesine veya ortak olmak.
d)   Alanıyla ilgili kamu kurum, kuruluşlarına ve özel kuruluşlara görüş bildirmek,
e)    Ulusal ve uluslar arası veya AB mevzuatı hukukunda mesleki konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek
f)      Mahalli idarelerin ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak,
g)   Mahalli İdareler Enstitünün görevlerini yerine getirebilmek için Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer özel kuruluşlar ile alanıyla ilgili araştırma, eğitim programları uygulayabilir, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir.
h)   Yurt içi ve yurt dışındaki uluslar arası kurumlarla mesleki, mevzuat  ve bilimsel ilişkiler kurmak., inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,
i)     Mahalli İdarelerin eğitimsel alanda gelişmesine etkinliğine, daha yaygın olarak etkileşimine ve mahalli idareler arasındaiş birliğini koordine etmek
j)     Mahalli İdareler yönetiminin demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, idaresine ve eğitiminin teminine çalışır. Yerel Yönetimlerin tarihi ve sosyal kaynaklarıyla araştırır.
k)    Mahalli İdareler organlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı eğitim meselelerini inceler yada incelettirir.
l)     Mahalli İdarelerle ilgili yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için eğitim çalışmalar yapar, referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, il merkezlerine mahalli idareler personelini eğitmek için, eğitim tesisleri kurar ve yönetir.
m)Mahalli idarelerin eğitim meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetleriyürütmek için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler ve kurslarda başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi verilir.
n)   5378 sayılı özürlüler Kanunuyla Mahalli İdarelere verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için özürlü vatandaşlarımızın şehirlerimizde karşılaştıkları sorunların çözümü için Mahalli idarelerle ortak proje yürütür veya Mahalli İdareleri teşvik amacıyla tek başına örnek projelerin hayata geçirilmesi hususunda iş ve işlemleri yürütür.
o)   Yukarıdaki sayılan görevleri yerine getirmek için yönetim kurulu ile gerekli temasları yapmak üzere bir enstitü bünyesinde ilim heyeti teşkil edilir. Bu ilim heyeti idare heyetince akademisyenler, bürokratlar ve uzmanlar arasından üç yıl için seçilecek en çok 11 kişiden teşekkül eder. Seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan seçer ve ayrıca kendi arasında görev taksimatı yapar. Bu heyetçe seçilen başkan “Mahalli İdareler Eğitim Enstitüsü İlmi Başkanı” sıfatını taşır. İlim heyeti üyeleri yönetim kurulu toplantılarına istişare mahiyette katılabilir.
p)   Dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Mahalli İdarelerin mevzuat eğitim birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapar.
h) Halk sağlına zarar veren, çevre kirliliğin önlenmesi, sağlık alanında halkımıza yardımcı olmak amacıyla başta belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, bu alanda gerekli tesisler yapmak, ekipmanlarını yurt içi veya yurt dışından temin etmek veya kiralamak elde olanları kiraya vermek,
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarına ortak hizmet projesi şeklinde öğrenci yurtları yapmak veya işletmek,
i) Her türlü eğitim tesisleri kurmak ve işletmek, bu bağlamda Mahalli İdareler Üniversitesi Açmak
MADDE 3- Derneğin Amaçları Şunlardır:
a) Köy, kasaba ve şehirlerimizdeki düzenin ve esenliğin sağlanması için halkımızın mahalli idarelerle iş birliği içinde olmalarınısağlamak, bu hususta konferanslar ve toplantılar tertip etmek,
b) Ülkemizde bulunan tarihi eserlerin korunmasında mahalli idarelerle halkın işbirliğinin sağlanması ve bu yönde eğitici faaliyetlerde bulunmak.
c) Mahalli İdarelerin gelişmesi, güçlenmesi ve verimliliği için gerekli yurt içi ve dışı faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak.
d) Mahalli İdareler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla yayın desteği ve mevzuattaki en son değişikliklerin düzenli olarak kendilerine intikalinin sağlamak, Eğitim ve Kurs gibi programlarla desteklenmesi, bilgi, bilişim, yazılım ve teknolojideki son gelişmelerin intikalinin sağlanması, bunlarla ilgili eğitici, öğretici ve düzenleyici programlar yapar ve gerektiğinde il merkezlerinde, Eğitim ve Teknoloji merkezleri açmak.
MADDE 4- Mahalli İdareler Derneği 1989 yılında isimleri belirtilen kişiler tarafından kurulmuştur.
1. Recai KUTAN Yük. Müh. Karanfil Sok. 12/10 Kızılay-ANKARA Tabiyeti T.C.
2. Ömer Naim BARIN Ziraat Müh. Ahmet Haşim Cad. 187/39 Dikmen-ANKARA Tabiyeti T.C.
3. Ziya KIVANÇ Avukat Nenehatun Cad. 7/10 Küçükesat-ANKARA Tabiyeti T.C.
4. Abdullah ÇAKMAK Belediye Başkanı Döngel Belediye Başkanı İzmit Tabiyeti T.C.
5. İbrahim KARAOSMANOĞLU Belediye Başkanı Yuvacık Belediye Başkanı İzmit Tabiyeti T.C.
6. Osman USTA Topograf Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Karapınar-NEVŞEHİR Tabiyeti T.C.
7. Mustafa Yılmaz ÇOBAN Avukat Kayakent Blokları 31/14 Keçiören-ANKARA Tabiyeti T.C.
 
ÜYELİK
MADDE 5- İki Türlü Üyelik Vardır:
1.    Asıl üyelik, 2. Fahri üyelik.
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi tüzükteki şartları taşırsa bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
ASIL ÜYELİK
Medeni hakları kullanma yetkisine sahip 18 yaşını bitirmiş belediyecilik konularında nazari ve tatbiki olarak çalışmış veya çalışmakta olmaları veya mahalli idarelerimizin ülkemizin gelişmesinde önemli yeri olduğuna inanmış olmaları gerekmektedir. Belediye başkanlığında veya belediye, il genel meclisi üyeliğinde bulunmuş olup da mahkumiyetsiz ayrılmış olanlar, Dernek başkanlığına yazıyla başvurmaları veya yönetim kurulu üyelerinden birinin teklif etmesi üzerine yönetim kurulu tarafından tasvip edilmek şartıyla üye olabilirler.
FAHRİ ÜYELİK
Belediyeciliğin gelişmesi, geliştirilmesi uğrunda hizmetler yapmış olanlar ile Derneği maddi ve manevi bakımdan desteklemiş bulunan gerek Türk vatandaşları ve gerekse yabancılar, yönetim kurulu kararıyla fahri üyesi kayıt ve kabul edilebilirler. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına ancak davet ile girebilir ve oy kullanamazlar. Fahri üyeleri isterlerse aidat verebilirler.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Dernek aidat borçlarını 3 yıl boyunca ödemeyen veya üyelik için gerekli kanuni yeteneklerini yitirenler, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.
Belediyecilik ruhuna aykırı ve Derneğin itibarını düşürücü harekette ve yayında bulunan üyeler hakkında da aynı işlem uygulanır.
Kamu Yararına Çalışan Derneklerde kamu görevlisi olmayanların mal beyanı vermeleri yasal zorunluluktur. Yönetim veya denetim kurulu asil üyeliklerine seçildikten sonra 3 ay içerisinde mal beyanı bildiriminde bulunmayan asil üyenin üyeliği düşer ve yedek üye yerine çağrılır.
Yönetim kurulu toplantısına üst üste 3 defa yazılı mazeret bildirmeksizin  gelmeyen üyelerin asil üyelikleri düşürülür ve yerine yedek üye çağrılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 7- Türkiye Genelinde İl Merkezlerinde Şubeler Açar:
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Gelirlerinin % 20 sini tahakkuk tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Genel Merkez hakkı olarak gönderir.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
     Şubelerin olağan genel kurulu, 3yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
     a) Şubeler, Genel Kurul tarafından kuruluşuna izin verilir. Kurucular dernek tüzüğü ile birlikte nüfus hüviyet sureti, ikametgah ilmuhaberi, kurucu yetki belgesi, iyi hal belgesi ile en az üç kişi tarafından Mülki amirliğe müracaat ederek şubeyi kurarlar. Kuruluşu 15 gün içinde merkeze bildirirler. Şubeler, dernek merkezinin bulunduğu yer ile, Türkiye içerisinde İl merkezlerinde ve Büyükşehir olan illerin merkez ilçelerinde kurulabilir.
     b) Şu organlar bulunur:
           b.1- Genel Kurul
           b.2- Şube Yönetim Kurulu
           b.3- Şube Denetim Kurulu
           b.1- Genel Kurul: Şube Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. İlk olağan genel kurul, kuruluşa izin verildikten sonra 6 ay içinde yapılır. Daha sonra üç yılda bir Ekim ayında yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar icabettiği hallerde yönetim veya denetim kurulunun isteği ile veya üyelerin 1/5 inin yazılı isteği üzerine toplanır. Olağanüstü toplantıya kim çağırmışsa gündemi o hazırlar. Olağan Genel Kurul toplantısının gündemini Yönetim Kurulu hazırlar.
Genel Kurul çağrıları üyeler taahhütlü mektupla 15 gün öncesinden toplantının gündemi, yeri ve saati belirtilerek yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı günde, yer ve saatte yapılır.
Genel Kurul toplantıları gündemde belirtilen konuları görüşmek için yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanmışsa toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerden biri tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, başkan yardımcısı ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve divan başkanı ile imzalar ve belgeleri Yönetim Kuruluna teslim eder.
Genel Kurulda şu hususlar görüşülür:
- Şube organlarının seçimi,
- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, bu kurulların ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
- Merkez Genel Kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
Genel Kurul kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Kararlar katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin bir oyu vardır. Kararlar el kaldırılarak alınır ancak, seçimler gizli oyla yapılır.
b.2- Şube Yönetim Kurulu: Şubenin işleri ve idaresi
Genel Kurul tarafından seçilen 5 üye ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanır ve görev taksimi yapar. Görev taksiminde bir başkan, bir sekreter bir de muhasip seçer.
Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulunun süresi üç yıldır. Süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır.
Bunun dışında gerekli görüldüğü hallerde toplanır.
Toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Üç toplantıya üst üste katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden düşer.
Şubenin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu;
- Şubeyi temsil eder,
- Şube işlerini yürütür,
- Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlerini yapar,
- Şubenin bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar,
- Merkezden gelen talimatları uygular, merkeze görüş ve düşüncelerini sunar,
- Bölgeleri içinde mesleki konularla ilgili temaüller, gelenekler ve alışkanlıkları tespit etmek, onaylamak ve ilan edilmek üzere merkeze bildirmek,
- Şubeye ait defter ve belgeleri tutmak ve muhafaza etmek,
- Resmi makamlardan istenecek bilgileri vermek,
- Üye sicillerini tutmak,
- Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
- Genel Kurulca seçilen temsilcileri merkeze bildirmek,
- Şube Personelini atamak veya azletmek,
- Yıl sonunda çıkarılan hesap özetini Mart ayı sonuna kadar merkeze göndermek.
b.3- Denetleme Kurulu: Genel Kurulca gizli oy ile seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetçiler yılda en az iki olmak üzere gerekli görülen hallerde toplanır.
Denetçiler yönetim kurulunun  çalışmalarını denetler, tutulan defter ve belgeleri inceler, hesapları kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir raporla genel kurula sunar. Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu uyarır.
b.4- Şubelerin veya Temsilciliklerin Tasfiyesi:
5253 sayılı Dernekler Kanununu, 4721 sayılı Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Dernek Tüzüğüne aykırı işlemlerin yapıldığı bu ve buna benzer işlemlerin yapılmasına devam edilmesi, ileride telafisi mümkün olmayan hukuki sıkıntılara sebebiyet vereceği göz önüne alınarak veya şubelerin faaliyetlerinin yetersiz olması durumunda, şubelerin kapatılmasıyla ilgili genel kurul kararının akabinde  genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından Dernek Yönetmeliğinin 89. Maddesine istinaden tasfiye işlemleri yapılır,  tasfiye işlemlerinde uzman desteği alabilir. Genel Kurul Kararının kesinleşmesine müteakip zorunlu yazışmalar hariç şube iş ve işlemleri askıya alınır.
Birinci fıkradaki işlemler tespit edildiğinde Genel Kurulun Genel Merkez yönetim kuruluna vereceği yetkiye istinaden genel merkez yönetim kurulunca şube yönetim ve denetim kurulları görevden alınır.
 Şube üyeleri arasından genel merkez yönetim kurulunca geçici yönetim ve denetim kurulunu oluşturulur. Bunların görev süreleri 6 ayı geçemez bu yönetim 6 ay içinde olağanüstü genel kurulla seçim yapar. Görevini seçimle gelen yönetim ve denetim kurullarına devreder.
 
DERNEĞİN KURULUŞU
Madde 8-
a) Genel Kurul: Derneğe kayıtlı asıl üyelerden  ve şube doğal delegeleri ile şube üyeleri arasından seçilmiş delegelerden oluşur.
b) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmiş 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.
c) Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından3 yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
MADDE 9- Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek üzere duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı açar. Genel Kurul, asil üyeler arasından açık oyla bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar katip seçer.
Genel Kurul toplantısında görüşmeler ve tartışmalar yapılır ve dileklerde bulunulabilir. Alınacak kararlar üyelere ve belediyelere bildirilir.
Dernek organlarının seçimi; yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi; yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek onaylanması, Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, Derneğin feshi Genel Kurulun yetki alanına giren faaliyetlerdir.
Genel Kurulda karar açık oy ve çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi ise kapalı oyla yapılır.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin vakıf kurması,
Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
Kanunların ve tüzüğün Genel Kurula yüklediği diğer görevlerin yerine geti­rilmesi genel kurulun görev ve yetkisidir.
Madde 10- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip seçer.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Madde 11- Yönetim Kurulu, dokuz asıl, dokuz yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle mükelleftir. Derneğin amaçları içindeki görevleri yapar.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir.
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.
c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 12- Yönetim Kurulu, başkan veya ikinci başkanın başkanlığında genel sekreter ve bir yönetim kurulu üyesinden oluşan 3 kişilik bir faal komite seçebilir. Bu komite, Derneğin faaliyetini hazırlar ve Yönetim Kurulunun kendisine vereceği yetkiler içinde çalışır.
Madde 13- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 
Madde 14- Denetleme Kurulunun Teşkili:
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurul tarafından 3 yıl süre ile seçilir.
Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar.
a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek, eksik ve yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,
b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunmak,
c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
d) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.
 
Madde 15- Derneğin Gelirleri Ve Borçlanma Usulleri;
Derneğin gelirleri şunlardır:
a)   Giriş aidatları Genel Kurulca belirlenen miktar artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b)   Üyelerin aylık aidatları Genel Kurulca belirlenen miktar artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
c)    Tertiplenecek sergi, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanacaktır.
d)   Yayınlanacak süreli ve süresiz yayınlardan temin edilecek gelirler
e)    Bağışlar ve yardımlar,
f)    Malî varlıklarından elde edilecek gelirler,
g)   Mevzuat hükümlerine göre elde edilecek diğer gelirler.
h)   Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin ve gelirlerin %20’si tahakkukundan itibaren 1 hafta içinde genel merkeze gönderilir,
i)     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
j)    Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlan an gelirler,
k)   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
l)     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
m) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
Derneğin Borçlanma Usulleri    
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 16- Genel Kurulda 2/3 oy çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılabilir.
Madde 17- Dernek Şubelerinin feshi ve tasfiyesi halinde; nakdi, taşınabilir ve taşınmaz malları ve hakları Dernek Genel Merkezine devredilir.
Madde 18- Derneğin feshi ve tasfiyesi halinde, nakdi, taşınabilir ve taşınmaz malları ve hakları Hazineye devredilir.
Madde 19- Bu tüzükte yer almayan konular hakkında Dernekler Kanunu hükümleri ve diğer genel hükümler uygulanır.
Madde 20- Dernek Tüzüğü gereği elde edilecek gelirlerin % 80'inin Dernek amaçlarına, Kurulacak Eğitim ve Sağlık Tesislerine % 10'unun harcanacağı,
Madde 21- Vefat eden belediye başkanlarının, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yardıma muhtaç olanların eş ve çocuklarına yardımda bulunmak İçin yardım sandığı kurmak.

 
YÖNETİM KURULU
Geçici Madde: İlk Genel Kurul toplantısına kadar yönetim kurulu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı   : Halime BAŞAR
II. Başkan                          : Ahmed Miktad GÜNEŞ
Dernek Genel Sekreteri     : Ömür YILMAZ
Dernek Genel Muhasibi     : Ayberk YALIN
Üye                                    : Aişe Tülay KILIÇ
Üye                                    Abdullah YAĞCI
Üye                                    : İsa EREL
Üye                                    : Hamdi AKSOY
Üye                                     : Mustafa ERDOĞAN

Etiketler

web

Sayfamızı Paylaşın: